Ishaq bin Rahawaih (Ibnu Rahawaih)

Namanya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin Mathar Abu Ya’qub al-Hamdhaly al-Marwazy yang terkenal dengan nama Ishaq Ibnu Rahawaih (Ibnu Rahawaih). Beliau dilahirkan pada tahun 161 H, dan pendapat lain mengatakan...

Kitab Al-Asma Was Sifat – Karangan Syekh Imam Ahmad al-Baihaqi

Nama Kitab : Al-Asma Was Sifat. Pengarang  : Syekh Imam Ahmad al-Baihaqi. (Syekh Abi Bakr Ahmad bin al-Husain ain Ali al-Baihaqi). Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Asma-Was-Sifat

Sekilas Tentang Sholawat Nariyah

Nama Buku : Sejarah Shalawat Nariyah (Sejarah dan Kaifiyahnya) Penulis : PCNU Kota Depok Shalawat Nariyah merupakan sebuah pujian yang disusun oleh Syekh Nariyah. Beliau sendiri hidup di jaman Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi salah salu...

NU Berkarya Melalui LP Ma’arif NU

Harlah ke- 92 NU berkarya melalui LP Ma'arif NU memperkokoh Islam Nusantara mewujudkan Islam Rahmatan Lil'Alamiin

Kitab Kifayatul Mustafid Li Ma ‘ala Asanid – Karangan Syekh Mahfudz Termas

Nama Kitab : Kifayatul Mustafid Li Ma 'ala Asanid Pengarang  : Muhammad Mahfudz bin Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Manan at-Tarmasi al-Jawi al-Makki as-Syafii (Syekh Mahfudz Termas) Dapat didownload di : http://bit.ly/kifayatulmustafidlimaalaasanid-MahfudzTermas

SMK Ma’arif 7 Kebumen, Menjadikan Lulusan Terampil, Mandiri, Berkompeten, dan Profesional bekerja dalam Keahliannya

Profil SMK Ma'arif 7 Kebumen adalah sekolah lanjutan dikhususkan untuk siswa bisa menjadi terampil dipersiapkan menjadi untuk menjadi tenaga kerja di manufacturing, pabrik, perbankan, atau menjadi wirausaha. SMK Ma'arif 7 Kebumen adalah lembaga pendidikan yang berafiliasi...

Kitab Ma’alim al-Suluk Lil-Mar’ah al-Muslimah – Karangan Habib ‘Ali al-Jufri

Nama Kitab : Ma'alim al-Suluk Lil-Mar'ah al-Muslimah. Pengarang  : Habib 'Ali al-Jufri. Penerbit      : Darul Ma'rifat, Beirut – Lebanon. Tahun         : 1428 H/2007 M. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Maalim-al-Suluk-Lil-Marah-al-Muslimah

Kitab Syarh Manzumat al-Waraqat Fi Usul al-Fiqh – Karangan Sayyid Dr. Muhammad bin Alawi...

Nama Kitab : Syarh Manzumat al-Waraqat Fi Usul al-Fiqh. Pengarang  : Sayyid Dr. Muhammad bin Alawi al-Maliki. Penerbit     : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut, Libanon. Tahun        : 1432 H/2011 M. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Syarh-Manzumat-al-Waraqat-Fi-Usul-al-Fiqh
video

Penetapan Awal Bulan Ramadhan

Video Fiqih Puasa #1 Penetapan Awal Bulan Ramadhan Bersama Habib Ahmad Syaugi Al-Hadad Support By PPM Aswaja dan LTN PBNU Semoga Bermanfaat

Kitab Al-Jauharul Maknun – Karangan Syekh ‘Abdurrahman Bin Shoghir al-Akhdhori

Nama Kitab : Al-Jauharul Maknun. Pengarang  : Syekh 'Abdurrahman Bin Shoghir al-Akhdhori. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Jauharul-Maknun

Kitab Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III

Judul Kitab  : Tafsir Imam Syafi'i Juz I-III Pengarang   : Syeikh Muhammad bin Musthafa Al-Farran Penerbit       : Saudi Arabia-Daar At-Tadmuriyah Tahun         ...

Kitab Syarah Musnad As-Syafi’i Juz I-IV

Judul Kitab  : Kitab Syarah Musnad As-Syafi'i Pengarang   : Abu Al-Qosim 'Abd Al-Karim Al-Rafi'i Tahqiq         : Abu Bakar Wail Muhammad Bakar Zahron Tahun   ...

Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Juz I-III

Judul Kitab  : Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Pengarang   : Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Penerbit      : Beirut; Maktabah Lebanon Tahun         : 1992...

Kitab Al-Ushul wal Furu’ Juz I

Judul Kitab  : Kitab Al-Ushul wal Furu' Juz I Pengarang   : Ibn Hazm Pentahqiq    : Dr. Muhammad Atif Tahun         : 1978 M Dapat Didownload...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd