KH. Musthafa Husein Nasution

Syekh Musthafa Husein lahir di Tanobato, Kayu Laut pada tahun 1886 M/1303 H dengan nama kecil Muhammad Yatim dari pasangan H. Husein Nasution dan Hj. Halimah. Ayahnya seorang saudagar yang taat beragama. Keadaan masyarakat...

Al-Habib ‘Abdullah bin Alwi Al-Haddad

Nasab Al-habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin...

Abu al-Qasim al-Qusyairi (Imam al-Qusairy)

Nama al-Qusyairi tidak asing lagi di kalangan pengkaji tasawwuf. Tambahan pula ianya sering disebut-sebut dalam kitab-kitab tasawuf, terutama sekali berkaitan dengan kitabnya, Ar-Risalah. Bahkan nama al-Qusyairi digandingkan dan disatukan dengan nama kitab tersebut dan terkenal...

KH. As’ad Humam

Kyai Haji As'ad bin Humam lahir di Yogyakarta pada tahun 1933 M/1352 H. Beliau mengalami cacat fisik sejak remaja. Beliau terkena penyakit pengapuran tulang belakang, dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta...

Syekh Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad ibn Idris bin 'Abdullah Hayyan bin 'Abdullah ibn Ans bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban asy-Syaibani al-Mawarzi al-Baghdadi. Imam Ahmad...

Ishaq bin Rahawaih (Ibnu Rahawaih)

Namanya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin Mathar Abu Ya’qub al-Hamdhaly al-Marwazy yang terkenal dengan nama Ishaq Ibnu Rahawaih (Ibnu Rahawaih). Beliau dilahirkan pada tahun 161 H, dan pendapat lain mengatakan...

Al-Bawaithi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya al Buwaithi, lahir di desa Buwaith (Mesir) wafat 231 H. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Namun kendati demikian beliau adalah tokoh besar dalam Mazhab...

Syekh Imam Al-Mawardi

Nama lengkap Al-Imam Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad 450 H/1058 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh...

Syekh Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani lahir pada tahun 131 H/748 M dan wafat pada tahun 189 H/804, beliau adalah seorang ahli fiqih dan tokoh ketiga madzhab Hanafi yang berperan besar dalam mengembagkan dan menulis pandangan...

Ibnu Syihab az-Zuhri

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Harits bin Zuhrah bin Kilab, seorang imamu l-ilmi, hafizh pada zamannya Abû Bakar al-Qurasi az-Zuhri al-Madani. Ibnu Syihab...

Kitab Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III

Judul Kitab  : Tafsir Imam Syafi'i Juz I-III Pengarang   : Syeikh Muhammad bin Musthafa Al-Farran Penerbit       : Saudi Arabia-Daar At-Tadmuriyah Tahun         ...

Kitab Syarah Musnad As-Syafi’i Juz I-IV

Judul Kitab  : Kitab Syarah Musnad As-Syafi'i Pengarang   : Abu Al-Qosim 'Abd Al-Karim Al-Rafi'i Tahqiq         : Abu Bakar Wail Muhammad Bakar Zahron Tahun   ...

Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Juz I-III

Judul Kitab  : Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Pengarang   : Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Penerbit      : Beirut; Maktabah Lebanon Tahun         : 1992...

Kitab Al-Ushul wal Furu’ Juz I

Judul Kitab  : Kitab Al-Ushul wal Furu' Juz I Pengarang   : Ibn Hazm Pentahqiq    : Dr. Muhammad Atif Tahun         : 1978 M Dapat Didownload...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd