Syekh Taqiyyudin As-Subki

Ulama ini lebih dikenal dengan Imam As-Subki adalah ulama yang menjadi rujukan umat islam pada jamannya. Karena ketinggian ilmu dan mulia ahlaknya ia mendapat gelar Syaikh al-Islam. Para ulama semasanya, seperti Al Baji, Ibnu...

Imam Malik bin Anas

Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amir al-Asbahi al Madani. Beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 H/711 M. Sejak muda beliau sudah hafal Al-Qur’an dan sudah nampak minatnya dalam...

Ibn al-Muqri

Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Bakr bin 'Abdullah al-Muqri Syarf ad-Din Abu Muhammad. Beliau lahir di Syarjah pada tahun 755 H, suatu daerah di Yaman Selatan. Ibn al-Muqri dikenal sebagai pakar Fiqih dari kalangan...

Abu Syuja’ al-Asyfahani

Abu Syuja' al-Asyfahani bernama lengkap Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Ashbahan asy-Syafi'i yang terkenal dengan panggilan al-Qadhi (Hakim) Abu Syuja'. Beliau juga mendapat gelar (kun-yah) Abu Thayyib. Beliau belajar Fiqih Syafi'i di Basrah lebih...

Ibn al-Anbari

Nama lengkapnya adalah 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin 'Ubaidillah bin Abi Sa'id Kamal ad-Din Abu al-Barakat Ibn al-Anbar an- Nahwi. Ibn al-Anbari lahir pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 513 H, Ibn al-Anbari belajar Fiqih di...

Kamaluddin Ibnu Imam al-Kamiliyyah

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin 'Ali Abu 'Abdillah Kamluddin Ibn Imam al-Kamiliyyah. Beliau lahir di Kairo pada bulan Syawwal tahun 808 H dan wafat pada bulan Syawwal tahun 874...

Syekh Jalaluddin al-Mahally

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Jalalluddin al-Mahalli Asy-Syafi'i, dilahirkan di Kairo, Mesir pada tahun 791 Hijriyah, dan wafat pada permulaan 864 Hijriyyah. Beliau adalah seorang yang sungguh-sungguh menekuni berbagai ilmu...

Syekh Al-Qasthalani

Beliau adalah seorang 'alim, ahli taqwa yang wara‘, sangat memahami dalam segala masalah yang menjadi hiasan agama, penyarah hadits Nabi Saw. beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin Al-Qasthalani...

Syekh ‘Abd al-Wahhab asy-Sya’rani

Nama lengkap beliau adalah Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Sya’rani Al-Anshari Asy-Syafi’i Asy-Syadzili Al-Mishri. Abdul Wahab Asy-Sya’rani terkenal dengan panggilan Imam Asy-Sya’rani, yaitu salah seorang...

Syekh Zainuddin al-Malibari

Nama lengkap beliau adalah Syaikh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bn ‘Ali Al Malibari Al Fannani Asy Syafi’i, nama lain beliau adalah Makhdum Thangal, Zainuddin Al-Tsani. Lahir di Malibar (Malabar), India Selatan. Tahun...

Syekh Thohir Bin Sholeh Al-Jazairi

Syekh Thohir Bin Sholeh Al-Jazairi bernama lengkap Syekh Thohir Bin Sholeh Bin Ahmad Bin Mauhub As-Sam'uni Al-Waghlisi Al-Jaza'iri Ad-Dimasyqi Al-Hasani adalah seorang ulama' berkebangsaan...

Syekh ‘Umar Bin Ahmad Baradja

Syekh ‘Umar Bin Ahmad Baradja lahir di kampung Ampel Maghfur, pada 10 Jumadil Akhir 1331 H/17 Mei 1913 M. Sejak kecil dia diasuh dan...

Syekh ‘Umar Hamdan

Syekh ‘Umar Hamdan atau lengkapnya Syekh ‘Umar Bin Hamdan Bin ‘Umar Bin Hamdan Bin Ahmad Al-Mahrasi lahir di Jirbah, Tunisia, pada tahun 1292 H/1875 M....

KH. Abdurrahman

KH.Abdurrahman adalah salah seorang pendiri Pondok Modern As-Salam Sukabumi, lahir di sebuah desa Kalapa Carang, Bojonggenteng, Sukabumi, JawaBarat, tahun 1904 M/1322 H dari pasangan...

KH. Manshoer Anwar

Hadrotul Syekh KH. Manshoer Anwar dilahirkan pada tanggal 20 Sya’ban 1325 H / 1907 M, di dusun Paculgowang Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketika...