Abu al-Qasim al-Qusyairi (Imam al-Qusairy)

Nama al-Qusyairi tidak asing lagi di kalangan pengkaji tasawwuf. Tambahan pula ianya sering disebut-sebut dalam kitab-kitab tasawuf, terutama sekali berkaitan dengan kitabnya, Ar-Risalah. Bahkan nama al-Qusyairi digandingkan dan disatukan dengan nama kitab tersebut dan terkenal...

KH. As’ad Humam

Kyai Haji As'ad bin Humam lahir di Yogyakarta pada tahun 1933 M/1352 H. Beliau mengalami cacat fisik sejak remaja. Beliau terkena penyakit pengapuran tulang belakang, dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta...

Syekh Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad ibn Idris bin 'Abdullah Hayyan bin 'Abdullah ibn Ans bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban asy-Syaibani al-Mawarzi al-Baghdadi. Imam Ahmad...

Ishaq bin Rahawaih (Ibnu Rahawaih)

Namanya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin Mathar Abu Ya’qub al-Hamdhaly al-Marwazy yang terkenal dengan nama Ishaq Ibnu Rahawaih (Ibnu Rahawaih). Beliau dilahirkan pada tahun 161 H, dan pendapat lain mengatakan...

Al-Bawaithi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ya’qub Yusuf bin Yahya al Buwaithi, lahir di desa Buwaith (Mesir) wafat 231 H. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Namun kendati demikian beliau adalah tokoh besar dalam Mazhab...

Al-Mawardi

Nama lengkap Al-Imam Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad 450 H/1058 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh...

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani lahir pada tahun 131 H/748 M dan wafat pada tahun 189 H/804, beliau adalah seorang ahli fiqih dan tokoh ketiga madzhab Hanafi yang berperan besar dalam mengembagkan dan menulis pandangan...

Ibnu Syihab az-Zuhri

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Harits bin Zuhrah bin Kilab, seorang imamu l-ilmi, hafizh pada zamannya Abû Bakar al-Qurasi az-Zuhri al-Madani. Ibnu Syihab...

Rabi’ah ar-Ra’yi

Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Furukh at-Taimi al-Madani Abu Utsman. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau dikenal sebagai pakar hadits, fiqih, dan mujtahid yang luar biasa dalam penalarannya terhadap suatu persoalan. Dan ketika...

Ibrahim an-Nakha’i

Tabi'in bernama lengkap Abu 'Ammar Ibrahim bin Yazid bin al-Aswad bin Amr bin Rabiah bin Haritsah bin Sa'ad bin Malik bin an-Nakha'i lahir pada tahun 46 H. Beliau adalah tabi'in yang piawai dalam kajian...

Kitab Fiqih Zakat – Karangan Syekh Yusuf al-Qordhowi

Nama Kitab : Fiqih Zakat. Pengarang  : Syekh Yusuf al-Qordhowi. Dapat didownload di :. http://bit.ly/Kitab-Fiqih-Zakat

Kitab Qurrotul ‘Ain Bi Fatawa Isma’il Az-Zain – Karangan Syekh Isma’il Az-Zain

Nama Kitab : Qurrotul 'Ain Bi Fatawa Isma'il Az-Zain. Pengarang  : Syekh al-Imam al-Jalil Isma'il Az-Zain al-Yamani al-Makki. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Qurrotul-Ain-Bi-Fatawa-Ismail-Azzain

Kitab Al-Madkhal Ila al-Tarikh al-Islam – Karangan Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad

Nama Kitab : Al-Madkhal Ila al-Tarikh al-Islam. Pengarang  : Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Madkhal-Ila-al-Tarikh-al-Islam

Kitab Kimiya As-Sa’adah – Karangan Syekh Imam al-Ghazali

Nama Kitab : Kimiya As-Sa'adah. Pengarang  : Syekh Imam al-Ghazali. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Kimiya-As-Saadah

Kitab Al-Mankhul Min Ta’liqot al-Ushul – Karangan Syekh Imam al-Ghozali

Nama Kitab : Al-Mankhul Min Ta'liqot al-Ushul. Pengarang  :  Syekh Imam al-Ghozali. Tahqiq        : Syekh Muhammad Hasan Haitu. Penerbit     :  Darul Fikr, Damaskus. Cetakan   ...