Kitab Syarah al-Manhaj al-Muntakhab ila Qawaid al-Madzhab – Syekh Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Ali...

Nama Kitab : Syarah al-Manhaj al-Muntakhab ila Qawaid al-Madzhab. Pengarang  : Syekh Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Ali al-Manjur. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Syarah-al-Manhaj-al-Muntakhab-ila-Qawaid-al-Madzhab

Kitab Tahdzib al-Tahdzib – Karangan Syekh al-Hafidz Abi Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar...

Nama Kitab : Tahdzib al-Tahdzib. Pengarang  : Syekh al-Hafidz Abi Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar Syihab al-Din al-Asqalani al-Syafi'i. Penerbit : Muassasah ar-Risalah, Beirut. Dapat didownload di : Jilid 1 : http://bit.ly/Kitab-Tahdzib-al-Tahdzib-Jilid_1 Jilid 2 : http://bit.ly/Kitab-Tahdzib-al-Tahdzib-Jilid_2 Jilid : http://bit.ly/Kitab-Tahdzib-al-Tahdzib-Jilid_3 Jilid 4 : http://bit.ly/Kitab-Tahdzib-al-Tahdzib-Jilid_4

Kitab Hidayatul Mutafakkirin – Karangan Syekh Husin Nasir bin Muhammad Toyyib al-Mas’udi al-Banjari

Nama Kitab : Hidayatul Mutafakkirin. Pengarang  : Syekh Husin Nasir bin Muhammad Toyyib al-Mas'udi al-Banjari. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Hidayatul-Mutafakkirin

Kitab At-Tibrul Masbuk Fi Nashihatil Muluk – Karangan Syekh Imam al-Ghozali

Nama Kitab : At-Tibrul Masbuk Fi Nashihatil Muluk. Pengarang  : Syekh Imam al-Ghozali ( Syekh Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghozali ). Tahqiq        : Syekh Ahmad Syamsuddin. Cetakan     : ke-1 (Pertama). Tahun        : 1988 M. Penerbit     : Darul Kutub...

Kitab Adabu al-Fatwa Wa al-Mufti Wa al-Mustafti – Karangan Syekh Abi Zakariya Muhyiddin Yahya...

Nama Kitab : Adabu al-Fatwa Wa al-Mufti Wa al-Mustafti. Pengarang  : Syekh Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi. Cetakan     : ke-1 (Satu). Tahun        : 1998 M/1418 H. Penerbit     : Dar el-Fikr. Beirut, Libanon. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Adabu-al-Fatwa-wa-al-Mufti-wa-al-Mustafti

Kitab Fathul Baqi Bisyarhi Alfiyah al-Iroqi – Karangan Syekh Imam Zakariya bin Muhammad bin...

Nama Kitab : Fathul Baqi Bisyarhi Alfiyah al-Iroqi. Pengarang  : Syekh Imam Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshori. Tahqiq        : Syekh Hafidz Tsana'ulloh az-Zahidi. Tahun        : 1420 H/1999 M. Penerbit     : Dar Ibn Hazm. Beirut, Libanon. Dapat didownload di...

Kitab Shofwah At-Tafasir – Karangan Syekh Muhammad bin ‘Ali ash-Shobuni

Nama Kitab : Shofwah At-Tafasir. Penulis        : Syekh Muhammad bin 'Ali ash-Shobuni. Penerbit      : Dar al-Qur'an al-Karim. Beirut, Lebanon. Cetakan      : ke-4 (Empat). Tahun         : 1981 M. Dapat didownload di : Jilid 1 : http://bit.ly/Kitab-Shofwah-at-Tafasir-Jilid_1 Jilid 2 : http://bit.ly/Kitab-Shofwah-at-Tafasir-Jilid_2 Jilid 3 : http://bit.ly/Kitab-Shofwah-at-Tafasir-Jilid_3

Buku Menemukan Dan Menyusun Peta Peradaban Islam Nusantara – Karangan Zainul Milal Bizwie

Nama Buku : Menemukan Dan Menyusun Peta Peradaban Islam Nusantara. ( Paradigma Penelitian Islam Nusantara ) Pengarang  : Zainul Milal Bizwie. Dapat didownload di : http://bit.ly/Menemukan-Dan-Menyusun-Peta-Peradaban-Islam-Nusantara

Kitab Mausu’ah al-Tasawwuf al-Islami Zuhd al-Islami – Karangan Syekh Dr. ‘Abdullah Saza

Nama Kitab : Mausu'ah al-Tasawwuf al-Islami Zuhd al-Islami. Pengarang  : Syekh Dr. 'Abdullah Saza. Dapat didownload di : Jilid 1 : http://bit.ly/Kitab-Mausuah-al-Tasawwuf-al-Islami-Zuhd-al-Islami-Jilid_1 Jilid 2 : http://bit.ly/Kitab-Mausuah-al-Tasawwuf-al-Islami-Zuhd-al-Islami-Jilid_2 Jilid 3 : http://bit.ly/Kitab-Mausuah-al-Tasawwuf-al-Islami-Zuhd-al-Islami-Jilid_3 Jilid 4 : http://bit.ly/Kitab-Mausuah-al-Tasawwuf-al-Islami-Zuhd-al-Islami-Jilid_4

Kitab Lathaiful Isyarat – Karangan Syekh ‘Abdul Hamid Kudus

Nama Kitab : Lathaiful Isyarat. ( Lathaiful Isyarat ila Syarhi Tashilit Thuruqat li Nazhamil Waraqat fil Ushulil Fiqhiyah ). Pengarang : Syekh 'Abdul Hamid Kudus. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Lathaiful-Isyarat

Kitab Nasbu Royah Li Ahadith al Hidayah – Karangan Syekh al-Hafizh Jamaluddin Abu Muhammad...

Nama Kitab : Nasbu Royah Li Ahadith al Hidayah. Karangan    : Syekh al-Hafizh Jamaluddin Abu Muhammad 'Abdullah bin Yusuf az-Zaila'i al-Hanafi. Tahqiq        : Syekh Muhammad Awamah. Penerbit    ...

Kitab Al-Kulliyat Al-Fiqhiyah – Karangan Syekh Imam Abul Abbas Ahmad bin Idris ash-Shonhaji al-Qorofi

Nama Kitab : Al-Kulliyat Al-Fiqhiyah. Karangan    : Syekh Imam Abul Abbas Ahmad bin Idris ash-Shonhaji al-Qorofi. Tahqiq        : Syekh Muhammad bin al-Hadi Abul Ajfan. Penerbit      : ad-Dar...

Kitab I’la’us Sunan – Karangan Syekh Dhofar Ahmad at-Tahawani

Nama Kitab : I'la'us Sunan. Penulis        : Syekh Dhofar Ahmad al-Utsmani at-Tahawani. Penerbit      : Darul Fikr. Beirut, Lebanon. Cetakan      : I (Pertama). Tahun         : 2001 M. Dapat didownload di...

Majalah Risalah Edisi 84 Tahun XII 1439 H/Juli 2018

Assalammu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh Majalah Risalah NU edisi 84 Suara NU di Pilkada 2018 NU dengan jutaan jumlah anggotanya tentu memiliki hak suara dan menentukan memilih siapa pemimpinnya....

Kitab Roddul Mukhtar ‘Ala Ad-Durrul Mukhtar – Karangan Syekh Muhammad Amin

Nama Kitab : Roddul Mukhtar 'Ala Ad-Durrul Mukhtar. Pengarang  : Syekh Muhammad Amin (Hasyiyah Ibnu Abidin). Tahqiq        : Syekh Adil Ahmad Abdul Maujud dan Syekh Ali...