Kitab Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Diini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’i Juz I-IV

Judul Kitab  : Kitab Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Diini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i Pengarang   : Dr. Hasan Ibrahim Hasan Tahun          : 1996 M / 1416 H Dapat Didownload disini: Juz 1 : http://bit.ly/Tarikh-al-Islam-al-Siyasi-wa-al-Diini-wa-al-Tsaqafi-wa-al-Ijtimai-Juz-1 Juz 2: http://bit.ly/Tarikh-al-Islam-al-Siyasi-wa-al-Diini-wa-al-Tsaqafi-wa-al-Ijtimai-Juz-2 Juz 3: http://bit.ly/Tarikh-al-Islam-al-Siyasi-wa-al-Diini-wa-al-Tsaqafi-wa-al-Ijtimai-Juz-3 Juz...

Kitab Badzlu al-Ma’un fi Fadhli al-Tha’un

Judul Kitab  : Kitab Badzlu al-Ma'un fi Fadhli al-Tha'un Pengarang   : Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Badzlu-al-Maun-fi-Fadhli-al-Thaun

Kitab al-Luma’ fi al-Raddi ‘ala Ahli al-Zaighi wa al-Bida’

Judul Kitab  : Kitab al-Luma' fi al-Raddi 'ala Ahli al-Zaighi wa al-Bida' Pengarang   : Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Dapat Didownload disini: http://bit.ly/al-Luma-fi-al-Raddi-ala-Ahli-al-Zaighi-wa-al-Bida

Kitab Al-Milal wa An-Nihal

Judul Kitab  : Kitab Al-Milal wa An-Nihal Pengarang   : Imam Muhammad bin Abdul Karim Al-Syahrastani Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Kitab-Al-Milal-wa-An-Nihal

Kitab Maqashid Al-Falasifah

Judul Kitab  : Kitab Maqashid Al-Falasifah Pengarang   : Imam Al-Ghazali Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Kitab-Maqashid-Al-Falasifah

Kitab Al-Faidh Al-Rahmani bi Ijazati Al-Syaikh Muhammad Taqi Al-‘Utsmani

Judul Kitab  : Kitab Al-Faidh Al-Rahmani bi Ijazati Al-Syaikh Muhammad Taqi Al-'Utsmani Pengarang   : Syeikh Muhammad Yasin Al-Fadani Tahun         : 1986 M/1406 H Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Kitab-Al-Faidh-Al-Rahmani-bi-Ijazati-Al-Syaikh-Muhammad-Taqi-Al-Utsmani

Kitab Tahafut Al-Falasifah

Nama Kitab : Kitab Tahafut Al-Falasifah Pengarang   : Imam Al-Ghazali Pentahkik    : Dr. Sulaiman Dunya, Ph.D (Profesor of Philosophy Al-Azhar University) Penerbit      : Daar Al-Ma'arif, Kairo-Mesir Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Kitab-Tahafut-Al-Falasifah

Buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi

Judul Buku  : Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi Pengarang   : Abdurrahman Wahid Penyunting  : Dr. M. Syafi'i Anwar Edisi           : Digital Penerbit      : Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi Tahun       ...

Islam, Doktrin Dan Peradaban

Judul Buku  : Islam; Doktrin Dan Peradaban Pengarang   : Dr. Nurcholish Madjid Penerbit      : Paramdina Tahun         : 1998 Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Islam-Doktrin-Dan-Peradaban

Buku Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan

Judul Buku  : Islam, Pluralisme & Toleransi Keagamaan; Pandangan Al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban Judul Asli    : The Childern of Adam: an Islamic Perspective on Pluralism (Washington DC; Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, 1996) Pengarang   :...

Kitab Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III

Judul Kitab  : Tafsir Imam Syafi'i Juz I-III Pengarang   : Syeikh Muhammad bin Musthafa Al-Farran Penerbit       : Saudi Arabia-Daar At-Tadmuriyah Tahun         ...

Kitab Syarah Musnad As-Syafi’i Juz I-IV

Judul Kitab  : Kitab Syarah Musnad As-Syafi'i Pengarang   : Abu Al-Qosim 'Abd Al-Karim Al-Rafi'i Tahqiq         : Abu Bakar Wail Muhammad Bakar Zahron Tahun   ...

Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Juz I-III

Judul Kitab  : Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Pengarang   : Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Penerbit      : Beirut; Maktabah Lebanon Tahun         : 1992...

Kitab Al-Ushul wal Furu’ Juz I

Judul Kitab  : Kitab Al-Ushul wal Furu' Juz I Pengarang   : Ibn Hazm Pentahqiq    : Dr. Muhammad Atif Tahun         : 1978 M Dapat Didownload...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd