Kitab Syarah al-Kharidah al-Bahiyyah – Karangan Syekh Imam Abu Ahmad bin Muhammad ad-Dardir (Syekh Al-Dardir)

0

Nama Kitab : Syarah al-Kharidah al-Bahiyyah Fi ‘Ilm at-Tauhid.
Pengarang   : Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid al-Adawy al-Maliki al-Khalwatiy (Syekh Al-Dardir).

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Syarah-al-Kharidah-al-Bahiyyah