Kitab Tuhfatul Murid Syarh Jauharah at-Tauhid – Karangan Syekh Ibrahim al-Bajuri

0

Nama Kitab : Tuhfatul Murid Syarh Jauharah at-Tauhid.
(Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li al-Laqqani)
Pengarang  : Syekh Ibrahim al-Bajuri.
(Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad as-Syafi’i al-Baijuri)
Penerbit    : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. Beirut, Libanon.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Tuhfatul-Murid-Syarh-Jauharah-Attauhi