Kitab Mukhtashar Ihya ‘Ulumuddin – Karangan Syekh Imam al-Ghazali

0

Nama Kitab : Mukhtashar Ihya ‘Ulumuddin.
Pengarang   : Syekh Imam al-Ghazali.
(Syekh al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhamad al-Ghazal).
Tahqiq        : Syekh Dr. ‘Amir an-Najar.
Tahun        : 2007 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Mukhtashar-Ihya-Ulumuddin

 

Kitab Mukhtashar Ihya Ulumuddin (مختصر إحياء علوم الدين) ini merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, iaitu sebuah karya agung susunan al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhamad al-Ghazali (505H). Sebuah karya agama yang dianggap sebagai sebuah ensikopedia yang menggabungkan tiga asas agama iaitu bidang akidah, ibadat (syariat) dan akhlak (tasawuf).

Sebagaimana yang diketahui bahawa kitab Ihya ‘Ulumiddin mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam bidang kerohanian Islam yang dikenali dengan istilah tasawuf. Melalui usaha beliau yang murni, ramai mulai sedar bahawa aspek sufistik juga mempunyai peranan yang besar dalam mengharmonikan kehidupan dan memberikan keseimbangan antara keperluan dunia dan akhirat.

Kendati sudah banyak ringkasan kitab Ihya ‘Ulumiddin yang telah disusun oleh para ulama, ringkasan Ihya Ulumuddin yang disebutkan dalam catatan ini memiliki keistimewaan kerana proses penyusunannya dilakukan sendiri oleh Imam al-Ghazali, dengan memelihara dan mengekalkan intisari serta tujuan kitab asalnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Ghazali dalam kata pengantarnya, “Saya telah meringkaskan kitab ini disebabkan sulitnya membawa buku Ihya’ dalam perjalanan”.

Kitab ringkasan Ihya ‘Ulumiddin juga dikenali dengan judul “Lubab Ihya ‘Ulumiddin”
( لباب إحياء علوم الدين ) di kalangan para ulama dan disebutkan dalam karya-karya mereka. Sekadar catatan, kitab Mukhtashar Ihya ‘Ulumiddin ini telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dunia, termasuklah dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Sehingga kini karya-karya terjemahan kitab ini telah diterbitkan oleh beberapa syarikat penerbitan di negara ini.

Selain buku-buku terjemahan moden ini, sebenarnya terdapat sebuah karya dalam bahasa Melayu yang berkaitan dengan kitab Mukhtashar Ihya ‘Ulumiddin ini telah disusun oleh seorang ulama Nusantara terdahulu. Karya tersebut adalah kitab yang berjudul “ Siyar al-Salikin ila ‘Ibadah Rabb al-‘Alamin” karya ‘al-‘Allamah Syekh Abdul Shamad bin ‘Abdullah al-Jawi al-Palimbani (1704-1832H). Seorang ulama yang berasal dari Palembang, Sumatera. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penyusunnya Kitab Siyar al-Salikin ini merupakan sebuah kitab terjemahan dan huraian bagi kitab Lubab Ihya ‘Ulumiddin karya Imam al-Ghazali tersebut.