Kitab Irsyadu Thullabil Haqoqiq Ila Ma’rifati Sunani Khoiril Khola’iq – Karangan Syekh Imam Nawawi

0

Nama Kitab : Irsyadu Thullabil Haqoqiq Ila Ma’rifati Sunani Khoiril Khola’iq Shollallahu ‘Alaihi Wasallim.
Pengarang  : Syekh Imam Nawawi
” Syekh Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarof An-Nawawi asy-Syafi’i “.
Tahqiq       : Syekh Dr. Nuruddin ‘Itr.
Penerbit    : Maktabah Ash-Shobah. Damaskus, Syiria.
Cetakan    : Ke-7 (Ketujuh).
Tahun       : 1430 H/2009 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Irsyadu-Thullabil-Haqoqiq-Ila-Marifati-Sunani-Khoiril-Kholaiq