Kitab Syarah ‘Aqidah Thohawiyyah – Karangan Syekh Ibnu Abil ‘Izz

0

Nama Kitab : Syarah ‘Aqidah Thohawiyyah.
( Syarhul ‘Aqidati Thohawiyyah Li Ibni Abil ‘Izz ).
Pengarang  : Syekh Ibnu Abil Izz.
Tahqiq        : Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
Penerbit     : al-Maktabul Islamiy. Beirut, Mesir.
Cetakan     : Ke-8 (Kedelapan).
Tahun        : 1404 H/1984 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Syarah-Aqidah-Thohawiyya