Kitab At-Tahqiq – Karangan Syekh Imam Nawawi

0

Nama Kitab : At-Tahqiq.
Pengarang  : Syekh Imam Nawawi.
( Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarof an-Nawawi asy-Syafi’i ).
Tahqiq       : Syekh Adil Abdul Maujud – Syekh Ali Mu’awwidh.
Penerbit     : Dar al-Jil, Beirut. Lebanon.
Cetakan     : I (Pertama).
Tahun        : 1413 H/1992 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-At-Tahqiq