Kitab Khulashah al-Tashanif Fi al-Tashawwuf – Karangan Syekh Imam al-Ghazali

0

Nama Kitab : Khulashah al-Tashanif Fi al-Tashawwuf.
Pengarang  : Syekh Imam al-Ghazali.
( Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ).
Tahqiq        : Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili, al-Syafi’i, al-Naqsyabandi.
Penerbit     : Mathba’ah al-Najah, Mesir.

Dapat didownload :
http://bit.ly/Kitab-Khulashah-al-Tashanif-Fi-al-Tashawwuf