Kitab Syarah al-Manhaj al-Muntakhab ila Qawaid al-Madzhab – Karangan Syekh Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Ali al-Manjur

0

Nama Kitab : Syarah al-Manhaj al-Muntakhab ila Qawaid al-Madzhab.
Pengarang  : Syekh Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Ali al-Manjur.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Syarah-al-Manhaj-al-Muntakhab-ila-Qawaid-al-Madzhab