Ketua MUI dari Masa ke Masa

0

Ketua MUI dari masa ke masa
1. Prof Dr. Buya Hamka,
2. K.H. Syukri Ghozali,
3. K.H. Hasan Basri,
4. Dr. K.H. Muhammad Ali Yafie,
5. Dr. (HC). K.H. Mohammad Achmad Sahal Mahfudz,
6. Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, MA,
7. K.H. Ma’ruf Amin.