Syekh Imam Al-Ghazali

0

Kelahiran Imam Al- Ghazali

Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan hujjatul Islam (argumentator islam) karena jasanya yang besar di dalam menjaga islam dari pengaruh ajaran bid’ah dan aliran Rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H, bertepatan dengan 1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terlelak di Thus wilayah Khurasah yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia islam. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil tenunannya, dan taat beragama, mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada ‘ulama dan mengharapkan anaknya menjadi ulama yang selalu memberi nasehat kepada umat. Itulah sebabnya, ayahnya sebelum wafat menitipkan anaknya (Imam al-Ghazali) dan saudarnya (Ahmad), ketika itu masih kecil dititipkan pada teman ayahnya, seorang ahli tasawuf untuk mendapatkan bimbingan dan didikan. Meskipun dibesarkan dalam keadaan keluarga yang sederhana tidak menjadikan beliau merasa rendah atau malas, justru beliau semangat dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, dikemudian beliau menjelma menjadi seorang ‘ulama besar dan seorang sufi. Dan diperkirakan imam Ghazali hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang sufi sampai usia 15 tahun (450-456).

Pendidikan dan Perjalanan Mencari Ilmu

Perjalanan imam Ghazali dalam memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya beliau belajar al-Qur’an dan dasar-dasar ilmu keagamaan ynag lain, di lanjutkan di Thus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Setelah beliau belajar pada teman ayahnya (seorang ahli Tasawwuf), ketika beliau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya, beliau mengajarkan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh selain ilmu pengetahuan. Beliau mempelajari pokok islam (al-Qur’an dan sunnah Nabi).Diantara kitab-kitab hadits yang beliau pelajari, antara lain :

a. Shahih Bukhori, beliau belajar dari Abu Sahl Muhammad bin Abdullah al-Hafshi.
b. Sunan Abi Daud, beliau belajar dari al-Hakim Abu Al Fath al-Hakimi.
c. Maulid an-Nabi Saw, beliau belajar pada dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Khawani.
d. Shahih al-Bukhari dan Shahih al-Muslim, beliau belajar dari Abu Al Fatyan ‘Umar Al Ru’asai.
Begitu pula diantarnya bidang-bidang ilmu yang di kuasai imam al-Ghazai (Ushuluddin) Ushul Fiqh, Mantiq, Filsafat, dan Tasawwuf.

Santunan kehidupan sebagaimana lazimnya waktu beliau untuk belajar Fiqh pada imam Kharamain, beliau dalam belajar bersungguh-sungguh sampai mahir dalam madzhab, khilaf (perbedaan pendapat), perdebatan, mantiq, membaca hikmah, dan falsafah, imam Kharamain menyikapinya sebagai lautan yang luas. Setelah imam Kharamain wafat kemudian beliau pergi ke Baghdad dan mengajar di Nizhamiyah. Beliau mengarang tentang madzhab kitab al-Basith, al-Wasith, al-Wajiz, dan al-Khulashoh. Dalam Ushul Fiqih beliau mengarang Kitab al-Mustasfa, Kitab Al-Mankhul Min Ta’liqot al-Ushul, Kitab Bidayatul Hidayah, Kitab al-Ma’lud Filkhilafiyah, Kitab Syifaal Alil Fi Bayani dan kitab-kitab lain.

Antara tahun 465-470 H. imam al-Ghazali belajar Fiqih dan ilmu-ilmu dasar yang lain dari Ahmad al-Radzaski di Thus, dan dari Abu Nasral Ismailli di Jurjan. Setelah imam al-Ghazali kembali ke Thus, dan selama 3 tahun di tempat kelahirannya, beliau mengaji ulang pelajaran di Jurjan sambil belajar tasawwuf kepada Yusuf al-Nassaj (w.487 H). pada tahun itu imam al-Ghazali berkenalan dengan al-Juwaini dan memperoleh ilmu kalam dan ilmu mantiq. Menurut Abdul Ghofur itu Ismail al- Farisi, imam al-Ghazali menjadi pembahas paling pintar di zamanya. Imam Haramain merasa bangga dengan pretasi muridnya. Walaupun kemashuran telah diraih imam al Ghazali beliau tetap setia terhadap gurunya sampai dengan wafatnya pada tahun 478 H. sebelum al-Juwani wafat, beliau memperkenalkan imam al-Ghazali kepada Nidzham Al Mulk, perdana mentri sultan Saljuk Malik Syah, Nidzham adalah pendiri madrasah al-Nidzhamiyah. Di Naisabur ini imam al-Ghazali sempat belajar tasawuf kepada Abu Ali al-Faldl Ibn Muhammad Ibn Ali al-Farmadi (w.477 H/1084 M).

Setelah gurunya wafat, al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju negeri Askar untuk berjumpa dengan Nidzham al-Mulk. Di daerah ini beliau mendapat kehormatan untuk berdebat dengan ‘ulama. Dari perdebatan yang dimenengkan ini, namanya semakin populer dan disegani karena keluadan ilmunya. Pada tahun 484 H/1091 M, imam al Ghazali diangkat menjadi guru besar di madrasah Nidzhamiyah, ini dijelaskan salam bukunya al-mungkiz min dahalal. Selama megajar di madrasah dengan tekunnya imam al-Ghozali mendalami filsafat secara otodidak, terutama pemikiran al-Farabi, Ibn Sina Ibn miskawih dan Ikhwan al-Shafa. Penguasaanya terhadap filsafat terbukti dalam karyanya seperti al-Maqasid Falsafah Tuhaful al-Falasiyah.

Pada tahun 488 H/1095 M, imam al-Ghazali dilanda keraguan (skeptis) terhadap ilmu-ilmu yang dipelajarinya (hukum teologi dan filsafat). Keraguan pekerjaanya dan karya-karya yang dihasilkannya, sehingga beliau menderita penyakit selama dua bulan dan sulit diobati. Karena itu, imam al Ghazali tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru besar di madrasah Nidzhamiyah, yang akhirnya beliau meninggalkan Baghdad menuju kota Damaskus, selam kira-kira dua tahun imam al-Ghazali di kota Damaskus beliau melakukan uzlah, riyadah, dan mujahadah. Kemudian beliau pihdah ke Bait al-Maqdis Palestina untuk melakukan ibadah serupa. Sektelah itu tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah Haji dan menziarohi maqom Rasulullah Saw.

Sepulang dari tanah suci, imam al-Ghazali mengunjungi kota kelahirannya di Thus, disinilah beliau tetap berkhalwat dalam keadaan skeptis sampai berlangsung selama 10 tahun. Pada periode itulah beliau menulis karyanya yang terkenal (Ihya ‘Ulumuddin) the revival of the religious (menghidupkan kembali ilmu agama).

Karena disebabkan desakan pada madrasah Nidzhamiyah di Naisabur tetapi berselang selam dua tahun. Kemudian beliau madrasah bagi para Fuqoha dan Jawiyah atau Khanaqoh untuk para Mustafifah. Di kota inilah (Thus) beliau wafat pada tahun 505 H / 1 Desember 1111 M.

Abul Fajar al-Jauzi dalam kitabnya al-Asabat ‘Inda Amanat mengatakan, Ahmad saudaranya imam al-Ghazali berkata pada waktu shubuh, Abu Hamid berwudhu dan melakukan sholat, kemudian beliau berkata : “Ambillah kain kafan untukku kemudian ia mengambil dan menciumnya lalu meletakkan diatas kedua matanya”, beliau berkata “Aku mendengar dan taat untuk menemui al-Malik kemudian menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat“. Imam al Ghazali yag bergelar Hujjatul Islam itu meninggal dunia menjelang matahari terbit di kota kelahirannya (Thus) pada hari senin 14 Jumadil Akhir 505 H/1111 M. Imam al-Ghazali dimakamkan di Zhahir al Tabiran, ibu kota Thus.

Guru dan Panutan Imam Al Ghazali

Imam al Ghazali dalam perjalanan menuntut ilmunya mempunyai banyak guru, diantaranya guru-guru imam Al Ghazali sebagai berikut :
1. Abu Sahl Muhammad Ibn Abdullah al-Hafsi, beliau mengajar imam al-Ghozali dengan kitab Shahih Bukhori.
2. Abul Fath al-Hakimi at-Thusi, beliau mengajar imam al-Ghozali dengan kitab Sunan Abi Daud.
3. Abdullah Muhammad Bin Ahmad al-Khawari, beliau mengajar imam al-Ghazali dengan kitab Maulid an-Nabi.
4. Abu al-Fatyan ‘Umar Al Ru’asi, beliau mengajar imam al-Ghazali dengan kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim.
Dengan demikian guru-guru imam al-Ghazali tidak hanya mengajar dalam bidang tasawwuf saja, akan tetapi beliau juga mempunyai guru-guru dalam bidang lainnya, bahkan kebanyakan guru-guru beliau dalam bidang hadits.

Murid-Murid Imam Al Ghazali

Imam Al Ghazali mempunyai banyak murid, karena beliau mengajar di madrasah Nidzhamiyah di Naisabur, diantara murid-murid beliau adalah :
1. Abu Thahir Ibrahim Ibn Muthahir al-Syebbak al-Jurjani (w.513 H).
2. Abu Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan (474-518 H), semula beliau ber-madzhab Hambali, kemudian setelah beliau belajar kepada imam al-Ghazali, beliau ber-madzhab Syafi’i. Diantara karya-karya beliau al-Ausath, al-Wajiz, dan al-Wushul.
3. Abu Thalib, Abdul Karim Bin Ali Bin Abi Tholib Al Razi (w.522 H), beliau mampu menghafal kitab Ihya ‘Ulumuddin karya imam al-Ghazali. Disamping itu beliau juga mempelajari Fiqh kepada imam al-Ghazali.
4. Abu Hasan al-Jamal al-Islam, Ali bin Musalem bin Muhammad As-Salami (w.541 H). Karyanya Ahkam al-Khanatsi.
5. Abu Mansur Said bin Muhammad Umar (462-539 H), beliau belajar fiqh pada imam Al Ghazali sehingga menjadi ‘ulama besar di Baghdad.
6. Abu al-Hasan Sa’ad al-Khaer bin Muhammad bin Sahl al-Anshari al-Maghribi al-Andalusi (w.541 H). beliau belajar Fiqh pada imam al-Ghazali di Baghdad.
7. Abu Said Muhammad bin Yahya bin Mansur al-Naisabur (476-584 H), beliau belajar Fiqh pada imam al-Ghazali, diantara karya-karya beliau adalah al-Mukhit fi Sarh al-Wasith fi Masail, al-Khilaf.
8. Abu Abdullah al-Husain bin Hasr bin Muhammad (466-552 H), beliau belajar Fiqh pada imam al-Ghazali. Diantara karya-karya beliau adalah Minhaj al-Tauhid dan Tahrim al-Ghibah.
Dengan demikian imam al-Ghozali memiliki banyak murid. Diantara murid–murid beliau kebanyakan belajar Fiqh. Bahkan diantara murid- murid beliau menjadi ulama besar dan pandai mengarang kitab.

Karya-Karya Imam Al Ghazali

Imam Al Ghozali termasuk penulis yang tidak terbandingkan lagi, kalau karya imam Al Ghazali diperkirakan mencapai 300 kitab, diantaranya adalah :
1. Maqhasid al-Falasifah (Tujuan Para Filusuf), sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafah.
2. Tahaful al-Falasifah (Kekacauan Pikiran Para Filusifi) buku ini dikarang sewaktu berada di Baghdad di kala jiwanya di landa keragu-raguan. Dalam buku ini al-Ghazali mengancam filsafat dan para filusuf dengan keras.
3. Miyar al-‘ilmi/miyar almi (Kriteria Ilmu-Ilmu).
4. Ihya ‘Ulumuddin (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Kitab ini merupakan karyanya yang terbesar selama beberapa tahun ,dalam keadaan berpindah-pindah antara Damakus, Yerusalem, Hijaz, Dan Thus yang berisi panduan Fiqih, Tasawwuf dan Filsafat.
5. al-Munqiz min al-Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan) kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai tuhan.
6. al-Ma’arif al-Aqliyah (Pengetahuan Yang Nasional)
7. Miskyat al-Anwar (Lampu Yang Bersinar), kitab ini berisi pembahasan tentang akhlaq dan tasawwuf.
8. Minhaj al-Abidin (Jalan Mengabdikan Diri Terhadap Tuhan).
9. Al-Iqtishad fi al-I’tiqod (Moderisasi Dalam ‘Aqidah).
10. Ayyuha al-Walad.
11. al-musytasyfa.
12. Ilham al-Awwam an ‘Ilmal Kalam.
13. Mizan al-Amal.
14. Akhlaq al-Abros wa An-najah min al-Asyhar (Akhlaq Orang-Orang Baik dan Kesalamatan dari Kejahatan)
15. Assrar ilmu Addin (Rahasia Ilmu Agama).
16. al-Washit (Yang Pertengahan) .
17. al-Wajiz (Yang Ringkas).
18. az-Zariyah ilaa’ Makarim asy-Syahi’ah (Jalan Menuju Syariat Yang Mulia)
19. al-Hibr al-Masbuq fi Nashihoh al-Mutuk (Barang Logam Mulia Uraian Tentang Nasehat Kepada Para Raja).
20. al-ankhul minta’liqoh al-Ushul (pilihan yang tersaing dari noda-noda ushul fiqih).
21. Syifa al-Qolil fibayan al-Syaban wa al-Mukhil wa masalik at-Ta’wil (obat orang dengki penjelasan tentang hal-hal samar serta cara-cara penglihatan).
22. Tarbiyatul Aulad fi Islam (Pendidikan Anak di Dalam Islam)
23. Tahzib al-Ushul (Elaborasi Terhadap Ilmu Ushul Fiqih).
24. al-Ikhtishos fi al-‘Itishod (Kesederhanaan Dalam ber-‘Itiqod).
25. Yaaqut at-Ta’wil (Permata Ta’wil dalam Menafsirkan al-Qur’an).