Syekh Al-Qasthalani

0

Beliau adalah seorang ‘alim, ahli taqwa yang wara‘, sangat memahami dalam segala masalah yang menjadi hiasan agama, penyarah hadits Nabi Saw. beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin Al-Qasthalani Al-Qutaibi Al-Mishri Abu al-‘Abba Syihabuddin. Beliau merupakan orang kebangsaan Mesir yang mengikuti mazhab Imam Syafi‘i. Beliau dilahirkan di Kota Kairo, Mesir pada hari senin 20 Dzulqa’dah 851 H dan wafat di Kairo pada bulan Muharram tahun 923 H. Beliau hafal banyak sekali kitab, antara lain kitab Asy-Syatibiyah. Beliau banyak belajar kepada para ulama, di antaranya Syekh Burhan Al-Ajluni, Syekh Jalal Al-Kabir, Syekh Khalid Azhar, Syekh Al-Hafizh Sakhawi dan Syekh Zakaria Al-Anshari.

Beliau telah mengarang kitab Syarah Al-Qasthalani yang memberikan penjelasan tentang maksud hadits Bukhari dengan susunan kalimat yang sangat luas, lebih halus dengan susunan bahasa yang mudah difahami. Beliau dikenal sebagai ulama ahli Hadits yang sangat luar biasa, sejarawan, pakar Fiqih dan pakar Qira’at

Imam Qasthalani banyak meninggalkan karya kitab-kitab berharga antara lain :

1. Kitab Mawahib Laduniyah, kitab tentang sejarah Nabi (4 jilid) yang kemudian di ringkas oleh Syeikh Yusuf an-Nabhani dengan kitab beliau Anwarul Muhammadiyah.
2. Kitab Irsyadus Sari, Syarh Shahih Bukhari 10 Jilid.
3. Kitab Minhaj al-Ibhaj, Syarh Muslim 8 Jilid.
4. Kitab Al-is`ad fi Khulashah al-Irsyad Ibn Muqri, fi Fiqh.
5. Kitab al-Anwar fi Ad`iyah Wa al-Azkar (do’a dan dzikir).
6. Kitab Mukhtashar lawami’.
7. Kitab Mukhtashar al-Dhau ul Lami` karangan Imam Shakhawi.
8. Kitab Ar-Raudh ah-Zahir fi Manaqib Syeikh Abdul Qadir Jailani.
9. Kitab Lathaif Isyarah fin Funun al-Qira’ah.
10. Kitab Masyari` al-Anwar al-Mudhiah fi Syarh Kaukab ad-Durriyah.
11. Kitab Yaghdhah Zawil i`tibar fi mau`idhah ahl i`tibar.
12. Kitab Maraqit ash-Shalat fi maqashid Shalat.
13. Kitab Madarid al-Muram fi maslak ash-Shiyam.
14. Kitab Al-u`qud Sunniyah.