Syekh Syihabuddin as-Subki

0

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Khali bin Ibrahim bin Nashiruddin al-Mishri as-Subki asy-Syafi’i. Beliau lahir pada tahun 939 H dan dikenal sebagai pakar fiqih dari kalangan Mazhab Syafi’i. Kitab karya Syekh Syihabuddin as-Subki adalah Kitab Fath al-Ghafur ‘ala Syarh ash-Shudur fi Ushul al-Mauta wa al-Qubur. Kitab Fath al-Mubin bi Syarhi Manzhumati ibni ‘Imaduddin fi an-Najasat al-Ma’fuw ‘Anha. Dan Kitab Hasyiyah ‘ala asy-Syifa Li al-Qadli ‘Iyadl. Syihabuddin as-Subki wafat di Kairo pada tahun 1023 H.