Syekh Imam Syihabuddin al-Ramli

0

Nama lengkap beliau adalah Syekh Imam Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli al-Anshari, lahir di Kairo pada tahun 919 H. Beliau adalah pengarang kitab Nihayatul al-Muhtaj (Nihayah) berjumlah 8 jilid besar yang dikarang dalam abad ke 10, untuk kitab Al-Minhaj karangan Imam Nawawi . Sebagai komentar syarah dari kitab Al-Minhaj karangan Imam Nawawi kitab Fiqih besar dalam Mazhab Syafi’i (8 jilid). Di Indonesia kitab ini sangat terkenal dan terpakai dalam perguruan-perguruan Tinggi dan pondok pesantren Syafi’iyyah. Kitab ini setara dengan kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 946H) yang juga pensyarah kitab Minhaj karangan Imam Nawawi . Syaikh Syamsuddin ar-Ramli yang juga diberi gelar Syafi’i Shaghir dan beliau juga diberi nama julukan “Imam Syafi’i kecil” bahkan dianggap sebagai Mujtahid pada abad kesepuluh.

Kitab Karangan Syekh Syamsuddin ar-Ramli :

  1. Kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj.
  2. Kitab Ghayah al-Bayan Syarhu Zubad Ibni Ruslan.
  3. Kitab Syarh al-Bahjah al-Waradiyyah.
  4. Kitab Syarh Syuruth al-Wudhuk.

Syekh Syamsuddin ar-Ramli wafat pada tahun 1004 H.