Syekh Abdul Hamid Kudus

0

Ulama besar yang asal-usulnya dari Kudus, Jawa Tengah, kelahiran Mekah yang diriwayatkan ini sekurang-kurangnya ada tiga sumber karangan orang Arab dalam bahasa Arab dan dapat dibandingkan 22 buah karangan beliau sendiri yang memperkirakan tahun kelahirannya. Syeikh Nawawi al-Bantani (lahir 1230 H/1814 M), adalah guru dan lebih tua daripada Syeikh Abdul Hamid Kudus. Syeikh Abdul Hamid Kudus lahir di Mekah, dalam Mukhtashar Nasyrun Naur waz Zahar dinyatakan lahir 1277 H/1860 M, dan dalam Siyar wa Tarajim dinyatakan lahir 1280 H/1863 M. Beliau juga wafat di Mekah tahun 1334 H/1915 M. Nama lengkap ialah Syeikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Qudus / Kudus bin Abdul Qadir al-Khathib bin Abdullah bin Mujir Qudus / Kudus.

Syeikh Abdul Hamid Kudus mendapat pendidikan asas pertama sekali dari lingkungan keluarganya yang banyak menjadi ulama. Sejak kecil menghafal al-Quran dan terlatih dengan banyak matan pelbagai bidang ilmu. Matan-matan yang dihafalnya sejak kecil ialah Matn al-Ajrumiyah, Matn al-Alfiyah, Matn ar-Rahbiyah, semuanya dalam bidang ilmu nahu. Matn as-Sanusiyah tentang ilmu akidah. Matn as-Sullam dan Matn az-Zubad, kedua-duanya meliputi akidah, fikih dan tasawuf.

Para ulama besar yang terkenal dan menjadi guru beliau ialah Sayid Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayid Utsman Syatha dan saudaranya Sayid Abu Bakri Syatha. Dalam bidang khusus mengenai ushul fiqh, hadis, tafsir dan tasawuf Syekh Abdul Hamid Kudus memperdalamkannya kepada Sayid Husein al-Habsyi. Syekh Abdul Hamid Kudus pula adalah orang kepercayaan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Makki dalam bidang keilmuan setelah Syekh Ahmad al-Fathani. Hubungan antara Syekh Abdul Hamid Kudus dengan Syekh Ahmad al-Fathani sangat dekat. Syekh Abdul Hamid Kudus selain dilantik sebagai salah seorang pentashih kitab, beliau seringkali diutus oleh Syekh Ahmad al-Fathani ke Mesir dalam urusan cetak mencetak kitab, terutama hubungan dengan Syekh Mushthafa al-Halaby, pemilik syarikat cetak kitab yang terbesar di Mesir pada zaman itu.

Dari para ulama-ulama tersebut, Syekh Abdul Hamid Kudus memperoleh ijazah khusus dan umum, dan mereka pula memberikan izin kepada beliau untuk mengajar di Masjidil Haram dan di rumahnya. Manakala Syekh Ahmad al-Fathani merintis jalan mulai belajar di Masjid Jamik Al-Azhar (tahun 1290 H/1872 M), Syekh Abdul Hamid Kudus mengikuti langkah Rais thala’ah (Ketua tela’ah atau tutor)-nya itu belajar di tempat yang sama (1300 H/1882 M). Syekh Abdul Hamid Kudus merupakan generasi kedua mahasiswa dunia Melayu yang belajar di al-Azhar sesudah Syekh Ahmad al-Fathani, sejak itu beliau sentiasa pulang pergi antara Mekah dan Mesir dalam urusan tertentu yang ada kaitannya dengan kerja-kerja Syekh Ahmad al-Fathani.

Sebenarnya Syekh Abdul Hamid Kudus telah mengarang pelbagai judul dalam banyak disiplin ilmu, semuanya dalam bahasa Arab termasuk pakar ilmu arudh dan qawafi’, kedua-duanya termasuk dalam bidang ilmu kesusasteraan Arab. Dengan ilmu ini dapat diketahui bagaimana timbangan-timbangan syair dan nazam dalam bahasa Arab. Karangan Syekh Abdul Hamid Kudus setidaknya:

1. Irsyadul Muhtadi ila Syarh Kifayatil Mubtadi, diselesaikan sesudah Zuhur, hari Khamis, 3 Muharam 1306 H. Berisi tentang akidah dan merupakan syarah daripada karya ayahnya, Syekh Muhammad Ali Kudus. Dicetak oleh Mathba’ah al-Maimuniyah, Mesir, Ramadan 1309 H. Di bagian tepinya dicetak matan karya ayahnya, Syekh Muhammad Ali Kudus tersebut. Ditashih oleh Muhammad az-Zahari al-Ghamrawi.

2. Al-Anwarus Saniyah `alad Duraril Bahiyah, diselesaikan pertengahan Rabiulakhir 1311 H. Berisi tentang akidah, fikah dan tasawuf. Merupakan syarah daripada karya gurunya Sayid Abi Bakar Syatha. Cetakan pertama, Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah Mekah, 1313 H.

3. Fat-hul Jalilil Kafi bi Mutammimati Matnil Kafi fi `Ilmayil `Arudh wal Qawafi, diselesaikan pada hari Senin, 19 Rabiulawal 1313 H. Berisi tentang ilmu arudh dan qawafi atau kesusasteraan Arab. Dicetak oleh Mathba’ah al-Husainiyah al-Mashriyah, milik Muhammad Abdul Lathif Khathib, 1325 H. Kata pujian oleh Sayid Ahmad Bik al-Huseini, Muhammad Musa al-Bujiraimi as-Syafi’ie di al-Azhar, Muhammad al-Halaby as-Syafi’ie di al-Azhar dan Ahmad ad-Dalbasyani al-Hanafi di al-Azhar. Ditashih oleh Muhammad az-Zahari al-Ghamrawi.

4. Al-Futuhatul Qudsiyah fi Syarhit Tawassulatis Sammaniyah, diselesaikan pada Zuhur, akhir Muharam 1322 H. Isi muqaddimahnya, pengarang menyebut bahawa beliau adalah penganut Mazhab Syafi’i dalam fikah, Mazhab Abu Hasan al-Asy’ari dalam akidah, dan penganut Thariqat Khalwatiyah. Sebab-sebab beliau menulis kitab ini adalah atas permintaan Qadhi Muslimin Negeri Surakarta ibu kota Jawa, beliau ialah Al-‘Allamah al-Hamam asy Syekh Raden Tabshirul Anam, supaya menulis syarah matan Al-Qashidatur Rajziyah yang bernama Jaliyatul Kurbi wa Manilatu `Arabi. Pada bagian awal, pengarang menyebut tentang sanad-sanad thariqat, di antaranya beliau juga mempunyai hubungan dengan Syekh Abdus Shamad bin Abdur Rahman al-Falimbani. Dicetak oleh Mathba’ah al-Hamidiyah al-Mashriyah, 1323 H. Taqriz dinyatakan ramai ulama tetapi yang dapat disebut pada akhir karangan hanya dua orang ulama saja ialah Syekh Jami’ Al-Azhar, bernama Syekh Abdur Rahman asy-Syarbaini asy-Syafi’i dan Syekh Muhammad Thumum al-Maliki Al-Azhari. Kitab ini dimiliki pertama oleh Muhammad Thaiyib bin Sulaiman ahli Pekalongan pada 7 Rejab 1323 H. Sesudah itu dimiliki oleh Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, Qadhi Muar, Johor dan pada hari Senin, 13 Rabiulakhir 1420 H/26 Julai 1999 M diserahkan kepada Ustadz WM Saghir Abdillah oleh Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, Qadhi Muar, Johor.

5. Lathaiful Isyarat ila Syarhi Tashilit Thuruqat li Nazhamil Waraqat fil Ushulil Fiqhiyah, diselesaikan pada hari Senin, 12 Rabiulawal 1326 H. Berisi tentang ilmu ushul fiqh. Terdapat berbagai-bagai edisi cetakan, di antaranya Mathba’ah Dar at-Thiba’ah al-Mashriyah, 54-60 Baserah Street Singapura (tanpa tahun).

6. Kanzun Najah was Surur fil Ad’iyatil lati ila Tasyarruhis Shudur, diselesaikan pada hari Jumaat, bulan Safar 1328 H. Kandungannya membicarakan berbagai-bagai amalan wirid, doa, zikir dan lain-lain. Cetakan pertama oleh Mathba’ah At-Taraqqil Majidiyah al-‘Utsmaniyah, Mekah, 1330 H. Kata pujian oleh Syekh Muhammad Sa’id bin Muhammad Ba Bashail, Mekah, Sayid Husein bin Muhammad bin Husein al-Habsyi, Sayid Umar bin Muhammad Syatha, Sayid Muhammad ibnu Sayid Muhammad ibnu al-Faqih Sayid Idris al-Qadiri al-Maghribi al-Hasani, Syeikh Muhammad bin Syamsuddin, Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, dan Syeikh Umar Hamdan.

7. Risalah fi al-Basmalah min Nahiyah al-Balaghah.

8. Manzhumah fi al-Adab wa al-Akhlaq li al-Islamiyah.

9. Thali’us Sa’di ar-Rafi’ fi Syarh Ilm al-Badi’, kitab ini membicarakan ilmu badi’.

10. Fiqh Rubu’ `Ibadat.

11. Nubzah fi at-Tashauwuf.

12. Ad-Durrah ats-Tsaminah fi al-Mawadhi’ allati tusannu fiha ash-Shalah `ala Shahib as-Sakinah.

13. Tasythir al-Mudharriyah fi ash-Shalah `ala Khairil Bariyah.

14. Majmu’ Bulugh al-Maram fi Maulid an-Nabiyi Shallalahu `alaihi wa Sallam.

15. Raja’ Nail al-As’ad wa al-Qabul fi Madah Saiyidatina az-Zahra’ al-Batul.

16. Bulughus Sa’di wa al-Amniyah fi Madah Umm al-Mu’minin al-Mabra-ah ash-Shiddiqiyah.

17. al-Jawahir al-Wadhiyah fi al-Adab wa al-Akhlaq al-Mardhiyah.

18. az-Zakhair al-Qudsiyah fi Ziyarah Khairil Bariyah.

19. At-Tuhfah al-Mardhiyah fi Tafsir al-Quran al-‘Azhim bi al-‘Ajamiyah.

20. Dhiyausy Syamsi ah-Dhahiyah.

21. Maulidun Nabiyi Shallalahu `alaihi wa Sallam.

22. Kanzul `Atha fi Tarjamah al-‘Allamah as-Saiyid Bakri Syatha.

Syeikh Abdul Hamid Kudus adalah seorang ulama yang sangat bertuah kerana melahirkan seorang anak yang menjadi ulama besar yang warak, yang meneruskan perjuangannya, yaitu Syekh Ali bin Syeikh Abdul Hamid Kudus as-Samarani. Beliau dilahirkan tahun 1310 H/1892 M dan wafat pada hari Senin, 14 Syawal 1363 H/1 Oktober 1944 M.

Syekh Ali anak Syekh Abdul Hamid Kudus mendapat pendidikan langsung daripada ayahnya. Selanjutnya juga belajar kepada Syekh Muhammad Mahfuz Termas, Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid al-Bughri (Bogor), kedua-duanya adalah ulama yang berasal dari dunia Melayu yang pengetahuannya setaraf dengan ulama-ulama bangsa Arab yang berada di Mekah pada zaman itu. Syeikh Ali Kudus selain meneruskan martabat ulama seperti ayahnya, Syeikh Abdul Hamid Kudus sekaligus beliau juga menghasilkan karangan, di antaranya ialah ar-Raddu `ala ar-Rawafidh. Kandungannya merupakan penolakan pegangan golongan Rafidhiyah, iaitu salah satu firqah golongan Syiah yang dianggap menyeleweng daripada ajaran Islam. Selain itu beliau juga menulis banyak artikel yang dimuat dalam majalah. Dalam tahun 1343 H/1925 M Syekh Ali Kudus bersama keluarganya pindah dari Mekah ke Jawa Timur mendirikan sebuah madrasah di sana. Selanjutnya pindah pula ke Sulawesi, di sana juga menyebarkan ilmu-ilmu demi memartabat agama Islam yang dianutnya.

Sumber: Ustadz WM Saghir Abdullah, Johor
SHARE
Previous articleShalat Sunnah Awwabin
Next articleKubu Padi Bersholawat