Habib Zein bin Smith (Madinah)

0

Habib Zein bin Smith

Nama Dan Nasabnya

Nama lengkap beliau adalah Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Faqih Al-Abid Az-Zahid Al-Murabbi Ad-Da’I Ilallah, As-Sayyid Al-Habib Abu Muhammad Zain bin Ibrahim bin Zain bin Muhammad bin Zain bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Sumaith (Smith) bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi (Ammul-Faqih Al-Muqaddam) bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ilallah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidhi bin Ja’far Ash-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW.

Tempat Lahir Dan Pertumbuhannya

Beliau dilahirkan 1357 H / 1936 M di kota Jakarta dari kedua orang tuanya yang sangat teguh menjalankan agamanya dalam keluarga. Sewaktu beliau masih kecil, ayahnya sangat suka membawa dirinya untuk hadir kedalam majelis Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad di bogor setiap sore sesudah sholat ashar pada hari jumat, dan Habib Alwi adalah termasuk guru pertama beliau. Terkadang beliau menghadiri pelajaran yang diberikan oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi  yang diadakan setiap pagi di Kwitang, Jakarta Pusat. Dan sekitar umur 14 tahun, beliau memutuskan untuk berangkat bersama ayahnya ke Hadramaut.

Masa Belajar dan Guru-gurunya

Selama masa belajar di Tarim ilmu beliau meningkat dengan sangat cepat, dan menerima pelajaran dan menuntut ilmu dari satu madrasah ke madrasah yang lainnya, beliau membaca berbagai kitab dan berguru kepada sejumlah ulama disana.

 1. Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim  bin Hafidz beliau belajar Ilmu Fiqih, beliau juga menghafal kitab Shafwah Az-Zubad karya Imam Ibnu Ruslan dan kitab Al-Irsyad karya  Asy-Syarif Ibnu Al-Muqri yang beliau hafal sampai bab Jinayat. Selain itu beliau juga menghafal kitab-kitab gurunya dalam ilmu faraidh dan masalah nikah, sebagian dari kitab Al-Minhaj, sekumpulan kitab-kitab tasawuf, dan sebagian ilmu falaq. Beliau juga menghafal Nazham Hadiyyah Ash-Shadiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir.
 2. Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaff kepadanya beliau menimba ilmu Nahwu, ilmu ma’ani dan ilmu bayan, kepadanya juga beliau membaca kitab  Mutammimah Al-Jurumiyah, menghafal kitab Alfiyah karya IbnuMalik.
 3. Al-Allamah Asy-Syaikh Mahfuzh bin Salim Az-Zubaidi beliau menimba ilmu fiqih padanya.
 4. Syaikh Salim Sa’id Bukayyir Baghitsan beliau juga menimba ilmu fiqih padanya seorang mufti Tarim.
 5. Al-Habib Salim bin Alwi Khird padanya beliau mempelajari kitab Mulhah Al-I’rab karya Al-Hariri.
 6. Syaikh Fadhl bin Muhammad Bafadhl beliau mempelajari kitab Al-Waraqat .
 7. Al-Habib Abdurrahman bin Hamid Ash-Sirri juga mempelajari kitab Al-Waraqat.
 8. Beliau juga menghadiri majelis Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shihabuddin dan rauhahnya.
 9. Serta majelis-majelis di Ribath serta majelis Syaikh Ali bin Abu Bakr As-Sakran.
 10. Al-Habib Ja’far bin Ahmad Al-Aydarus beliau sering hilir mudik dirumahnya dan banyak mendapatkan ijazah.
 11. Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil padanya beliau belajar kitab Al-Arba’in karya Imam Al-Ghazali (bukan Al-Arba’in karya An-Nawawi).
 12. Al-Habib Abu Bakar Aththas bin Abdullah Al-Habsyi

Selain itu beliau juga banyak meminta ijazah dari para guru kalangan Alawiyyin dan para ulama di  seluruh dunia seperti :

 1. Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Seggaf.
 2. Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Musa Al-Habsyi.
 3. Al-Allamah Alwi bin Abbas Al-Maliki.
 4. Al-Allamah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith.
 5. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad.
 6. Al-Habib Abdulqadir bin Ahmad As-Seggaf.
 7. Al-Habib Ad-Da’iyah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar.
 8. Al-Habib Al-Murrabi Hasan bin Abdullah Asy-Syathiri.
 9. Asy-Syaikh Umar Haddad.
 10. Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syathiri.

Dan masih banyak lagi guru beliau yang riwayat hidupnya disebutkan secara rinci dalam catatan sanad beliau dan guru-gurunya. Beliau belajar di Tarim selama 8 tahun untuk sungguh-sungguh mengambil sumber ilmu yang murni dan berkah, serta disana juga terdapat makam-makam para wali, peninggalan Salafunash Shalihin yang semakin menambah berkahnya sehingga mendapatkan kemuliaan.

Kota Baidha dan Habib Muhammad Al-Haddar

Setelah 8 tahun menghabiskan waktu di Tarim, Habib Muhammad bin Salim bin Hafizh gurunya menyuruh untuk pindah ke kota Baidha sebuah kota yang terletak di bagian selatan Yaman, untuk mengajar serta turut dalam aktivitas dan kegiatan dakwah. Gurunya memerintahkan setelah diminta oleh mufti kota Baidah yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar.

Beliau menuju kota baidha melalui kota ‘Adan tempat tinggal Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syathiri salah seorang teman seangkatan sekaligus orang yang dicintainya. Ketika itu Habib Salim menjadi khatib dan imam di daerah Khaur Maksar, yang termasuk wilayah ‘Adan. Beliau dikenal memiliki perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab, yang selalu dikajinya dengan sungguh-sungguh, diskusi antara Al-Habib Salim dan Habib Zein sering berlangsung.

Kemudian Al-Habib Zein melanjutkan perjalanannya dari Khaur Maksar menuju kota Baidha. Kemudian kedatangannya disambut gembira oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddar, beliau diminta untuk mengajar murid-muridnya siang dan malam disebabkan Habib Muhammad sering pergi keluar kota untuk berdakwah, kemudian Al-Habib Muhammad Al-Haddar menikahkan putrinya dengan beliau lalu diberikanlah semua ijazah riwayat-riwayatnya, sehingga Al-Habib Zein menganggap Habib Muhammad adalah salah satu guru terbesarnya meskipun beliau tidak membacakan banyak kitab kepadanya seperti halnya guru-guru yang lain.

Habib Zein tinggal di kota Baidha lebih dari 20 tahun sebagai pelayan ilmu dan para penuntutnya, dan menjadi mufti mazhab Syafi’i. Banyak yang mengambil manfaat dari pengajaran beliau, sejumlah ulama, da’i menyelesaikan pembelajarannya dengan beliau. Dan bersama muridnya beliau sering sekali pergi berdakwah ke banyak desa yang tersebar di kota baidha.

Selama di rubath Baida, beliau benar-benar berjuang, beribadah menempa diri dengan kesungguhan dan keseriusan dalam mengkaji kitab-kitab tafsir, fiqih, hadits, dan lain-lain. Beliau memiliki semangat yang tak kenal jemu dalam mengajar, mendidik murid  dan membimbing mereka yang kurang pandai.

Beliau memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Habib Muhammad Al-Haddar, bahkan apabila ada suatu permasalahan ilmiah hendak ditanyakan kepada Habib Muhammad Al-Haddar dan dijawab oleh Habib Zein, maka Habib Muhammad mengatakan “Jika Habib Zein telah menjawab maka tak perlu lagi saya berkomentar.” Begitulah kepercayaan Habib Muhammad terhadap pemahaman ilmu Habib Zein.

Bertetangga Dengan Rasulullah

Setelah 21 tahun berjuang di majelis ilmu, dengan berda’wah dan mengajar ilmu Habib Zein memutuskan untuk hijrah ke negeri Hijaz. Kemudian beliau diminta untuk membuka rubath di kediaman Sayyid Abdurrahman bin Hasan Al-Jufri Madinah. Maka beliaupun memutuskan untuk menetap di tempat hijrah datuknya ini.

Beliau berangkat ke Madinah pada bulan Ramadhan tahun 1406 H. Beliau mengelola rubath Al-Jufri dibantu dengan Habib Salim bin Abdullah Asy-Syathiri selama 12 tahun, kemudian Habib Salim bin Adbullah kembali ke Tarim untuk mengurusi Rubath Tarim. Sedangkan Habib Zein memilih untuk tetap mengajar dan memberikan bimbingan di rubath Madinah.

Rubath beliau di Madinah sangat ramai sekali didatangi oleh orang yang hendak menuntut ilmu kepada beliau dari seluruh penjuru dunia dan negara-negara Islam, dan banyak dari mereka yang telah menyelesaikan pelajarannya. Walaupun begitu beliau tidak kehilangan hasrat untuk belajar walaupun sudah memiliki murid yang banyak, salah satu bentuk kecintaan beliau terhadap ilmu adalah dengan tetap belajar dan menimba ilmu ushul dari Syaikh Muhammad Zaidan  Asy-Syanqithi Al-Maliki. Kepadanya beliau membaca At-Tiryaq An-Nafi’ ‘ala Masail Jam’ul-Jawami’ karya Imam Abu Bakar bin Syahab, Maraqi as-Su’ud karya Syarif Abdullah Al-‘Alawi Asy-Syanqithi yang merupakan matan lanjutan dalam ilmu ushul.

Beliau juga menyibukkan menuntut ilmu kepada Al-‘Allamah An-Nihrir Ahmaddu bin Muhammad Hamid Al-Hasani Asy-Syanqithi salah seorang imam masa itu dalam ilmu bahasa dan ushuluddin. Kepadanya beliau membaca Syarh Al-Qathr, sebagian Syarh Alfiyyah karya Ibnu ‘Aqil, Idha’ah Ad-Dujunnah karya Imam Al-Maqqari dalam aqidah, As-Sullam Al-Munauraq karya Imam Al-Akhdhari, Isaghuji karya Imam Al-Abhari, Itmam Ad-Dirayah li Qurra An-Nuqayah karangan As-Suyuthi, Al-Maqshur wa Al-Mamdud dan Lamiyah Al-Af’al, keduanya karya Ibnu Malik, jilid pertama dari kitab Mughni Al-Labib karya Ibnu Hisyam, dua kitab dalam ilmu shorof, Jauhar Al-Maknun dalam ilmu balaghah.

Selama masa ini Habib Zein melakukan perjalanan-perjalanan yang diberkahi ke sejumlah negeri Islam untuk berdakwah serta menjumpai para ulama dan wali setempat, salah satunya Indonesia.

Sosok Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Smith

Allah SWT memberi anugerah kepada beliau untuk mudah diterima dan memiliki wibawa apabila bermasyarakat dan bersosialisasi dengan orang karena tampak sederhana dengan penampilannya. Beliau selalu menggunakan sorban putih dan sarung seperti halnya pakaian sehari-hari para Salafunash Shalihin di Hadramaut.

Tasbih tidak pernah lepas dari tangannya, lidahnya tidak henti-hentinya berdzikir kepada Allah SWT sepanjang siang dan malam, di samping melaksanakan tugas mengajar. Beliau selalu tampak beribadah sholat malam dan menunaikan shloat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Beliau berada di sana hingga matahari terbit lalu dilanjutkan setelah itu pergi ke rubath untuk mengajar sampai Ashar.

Setelah Ashar beliau mengadakan majelis rauhah sampai waktu Maghrib tiba. Lalu beliau melanjutkan mengajar hingga menjelang Isya’. Setelah itu beliau pergi menuju ke Masjid Nabawi untuk sholat Isya’ berjamaah dan berziarah ke tempat datuknya yaitu Rasulullah SAW. Setelah Isya’ beliau mengajar dan mengadakan majelis di berbagai tempat sesuai dengan harinya.

Di antara hasil karya tulis beliau:

Beberapa karya tulis beliau yang bermanfaat pada beberapa macam ilmu diantaranya:

 1. Al-Manhaj as-Sawi Syarh Ushul Thariqah As-Sadah Al Ba’alawi.
 2. Al-Fuydhat Ar-Rabbaniyyah Min Anfas As-Sadah Al-‘Alawiyyah.
 3. al-Futuhat al-Aliyah fi Khuthobi al-Mimbariyah.
 4. Hidayah Ath-Thalibin Fi Bayan Muhimmat Ad-Din.
 5. Al-Ajwibah Al-Ghaliyah Fi Aqidah Al-Firqah An-Najiyah.
 6. Hadayah Az-Zairin ila Ad’iyah Az-Ziyarah An-Nabawiyyah. Wa Masyahid As-Shalihin.
 7. Kitab Majmu’ Mau’idzoh Wa Kalam.
 8. Fatawa Al-Fiqhiyah.
 9. Tsabat Asanidah wa Syuyukhah.

Pujian para Ulama

Sayyid Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur dalam kitabnya Qabasat An-Nur halaman 189 menyebutkan riwayat hidup Habib Zein sebagai seorang alim yang ahli fiqih. Seseorang yang sangat hafal dan ahli dalam madzhab Imam Syafi’i, ahli dalam berbagai ilmu. Seorang arif billah yang mengajarkan untuk mencintai Allah SWT dengan nasehat-nasehat dan kelembutan sufi, memiliki penampilang seorang Alawi Salafunash Shalihin dan menjadi rujukan dalam fiqih dan fatwa.

Syaikh Muhammad Namr Al-Khathib seorang yang alim, ahli ilmu, peneliti dan musnid yang banyak sanadnya menyebut Habib Zein Shahibul Fadhilah (Orang yang memiliki keutamaan), Al-Allamah Adz-Dzaiq (seorang yang sangat alim dan peka), Ar-Rabbani  Al-Faiq (seorang yang memiliki derajat makrifat dan yang memiliki kesadaran).

Syaikh Abdullah bin Sa’id Al-Lahji Al-Hadrami (wafat 1410 H) adalah seorang yang alim dan muhaddits di kota Makkah menyebut Habib Zein adalah Sayyidi Al-‘Alim Al-Fadhil (junjunganku yang alim dan memiliki keutamaan).

Dr.Muhammad Hasan Hitu seorang yang sangat alim dan ahli fiqih. Menyebutnya As-Sayyid An-Nabil Al-Kamil (Seseorang yang Sayyid yang cerdas dan sempurna) dan Al-‘Alim Al-Mutawadhi’ Al-Amil (seorang alim yang rendah hati dan mengamalkan ilmunya).

Sedangkan Sayyid Yusuf Ar-Rifa’I Al-Kuwaiti menyebut beliau ’Allamah  Al-‘Amil , Al-Faqih Al-Murabbi (seseorang yang sangat alim dan mengamalkan ilmunya, seorang faqih dan pendidik).

Kemudian gurunya yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar memujinya sebagai As-Sayyid Al-‘Allamah Ad-Da’i ilallah, Asy-Syab An-Nasyi’fi Tha’atillah As-Salik An-Nasik Al-Mahbub Al-Makhtub Sayyidi wa Dzuhri, Wa ‘Umdari wa ‘Uddati (Seorang Sayyid yang sangat alim, seorang yang selalu mengajak ke jalan Allah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang penempuh jalan Allah dan selalu beribadah kepada-Nya, seorang yang dicintai, junjunganku dan bekalku, sandaranku dan kelengkapanku).

Sayyid Ibrahim bin ‘Aqil seorang Habib yang menjadi teladan menggambarkan beliau bahwa Habib Zein adalah seorang Salil Al-Akabir, Jami’ Al-Mafakhir, Zain Asy-Syamail, Rabib Al-Fadhail, Al-Habib Al-Mahbub, As-Sayyid As-Sanad (Keturunan orang-orang besar, penghimpun sifat-sifat terpuji, seorang yang bagus perangainya, pemilik sifat-sifat utama, habib yang dicintai, dan sayyid yang menjadi sandaran).

Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seggaf seorang yang menjadi teladan menyebutnya As-Sayyid Al-Abarr, Ar-Raghib fima kana ‘alaihi ahluhu min karim As-Siyar, Al-‘Allamah Zain bin Ibrahim (Sayyid yang sangat baik, seorang yang menyenangi sirah yang mulia dari keluarganya di masa lalu, yang sangat alim, Zain bin Ibrahim).

Semoga Allah memberi manfaat dengannya, sekarang terhitung dalam kelompok para tokoh terkemuka yang melalui mereka tersebarlah manfaat. Semoga Allah memeliharanya sebagai pusaka Islam dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan keberadaannya. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam.