Kitab Syarhu Mandzumah Irsyad Al-Ikhwan Fi Bayan Hukmi Syurb Al-Qahwah Wa Ad-Dukhan – Karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi

0

Nama Kitab : Syarhu Mandzumah Irsyad Al-Ikhwan Fi Bayan Hukmi Syurb Al-Qahwah Wa Ad-Dukhan.
Pengarang  : Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi Kediri.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Syarhu-Mandzumah-Irsyad-Al-Ikhwan-Fi-Bayan-Hukmi-Syurb-Al-Qahwah-Wa-Ad-Dukhan