Hizbut Tahrir= Khilafah = Makar

0

Hizbut Tahrir
Khilafah MAKAR
“Sebuah sandiwara ilusi tentang propaganda makar pada Negara.”